Ang kapatid ng eroplano ay may relasyon sa isang binata